fbpx

§1  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa typy oraz zakres Usług oferowanych przez Dostawcę za pośrednictwem serwisu internetowego „NocnaNiania.pl” prowadzonego pod adresem: https://nocnaniania.pl (zwanego dalej: „Serwisem”), warunki świadczenia Usług, zasady funkcjonowania Serwisu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Przed przystąpieniem do korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu, Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do korzystania z Usług dostępnych w Serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na treść Regulaminu oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
 4. Klient jest uprawniony do rozpoczęcia i zakończenia korzystania z Serwisu w każdym czasie, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.
 5. Klient oraz osoby korzystające ze strony internetowej Serwisu akceptują, iż zakazane jest dostarczanie do Serwisu i Dostawcy treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także treści zawierające wirusy lub mogące wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych.

§2 Definicje

Terminy określone w Regulaminie oznaczają:

 1. Konsument – zgodnie z art. 22¹ Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93) osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Nocna Niania – położna lub pielęgniarka noworodkowa wykonująca Usługę oferowaną przez Dostawcę;
 3. Dostawca– Kamila Ciostek-Zawisza, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: NocnaNiania.pl Kamila Ciostek-Zawisza z siedzibą w Warszawie, ul. Pazińskiego 1/3, NIP: 9521993296, REGON: 520725338; adres e-mail: kontakt@nocnaniania.pl;
 4. Klient– osoba, która korzysta z Usług oferowanych przez Dostawcę z wykorzystaniem Serwisu;
 5. Usługi– profesjonalna opieka dzienna i nocna nad dziećmi świadczona przez położne i pielęgniarki noworodkowe za pośrednictwem Dostawcy w ramach Serwisu.
 6. Oferta – szczegółowa oferta opieki Nocnej Niani przesyłana Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Dostawcę, zawierająca całkowitą cenę Usługi oraz uwzględniająca potrzeby Klienta zgłoszone w zamówieniu na Usługi.

§3 Rodzaj i zakres świadczonych Usług

 1. Dostawca w ramach Serwisu, na podstawie niniejszego Regulaminu, oraz oferty dostępnej na stronie internetowej Dostawcy: https://nocnaniania.pl, świadczy drogą elektroniczną Usługi polegające na umożliwieniu Klientowi zapoznanie się z dostępnymi ofertami w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi, a także dokonanie wyboru jednej z dostępnych form opieki nad dziećmi realizowanej przez Dostawcę.
 2. Świadczone przez Dostawcę Usługi polegają w szczególności na zapewnieniu przez Nocną Nianię profesjonalnej opieki nocnej nad dziećmi w ramach jednego z pakietów opisanych w sekcji Cennik Serwisu.
 3. Opieka Nocnej Niani polega m.in. na:
  • wieczornej kąpieli dziecka,
  • zmianie pieluszek i ubranek w nocy,
  • karmieniu dziecka (jeśli jest karmione butelką) lub podawaniu dziecka do karmienia mamie (jeśli jest karmione piersią),
  • uspokajaniu i usypianiu dziecka po karmieniach.
 4. Korzystanie z usług NocnaNiania.pl oznacza, że opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na wykonanie przez Nocną Nianię powyższych czynności w stosunku do dziecka. Jeśli opiekun prawny dziecka nie wyraża zgody na którąkolwiek z powyższych czynności (lub na inne czynności związane z opieką nad małym dzieckiem), zobowiązany jest do poinformowania Dostawcy o tym fakcie przesyłając wiadomość na adres kontakt@nocnaniania.pl przed rozpoczęciem korzystania z usług Nocnej Niani.
 5. Klient ma również możliwość skorzystania z usług dodatkowych: konsultacji laktacyjnych, konsultacji sennych, instrukcji obsługi noworodka, konsultacji z chustonoszenia oraz konsultacji z masażu Shantala.
 6. W e-sklepie dostępne są następujące produkty: 1) konsultacja laktacyjna (porada laktacyjna świadczona przez Certyfikowaną Doradczynię Laktacyjną w domu klienta, szczegółowy opis dostępny pod adresem: https://nocnaniania.pl/konsultacje-laktacyjne/) 2) konsultacja laktacyjna online (porada laktacyjna świadczona przez Certyfikowaną Doradczynię Laktacyjną za pośrednictwem video-konferencji, szczegółowy opis: https://nocnaniania.pl/konsultacje-laktacyjne-online/ 3) voucher prezentowy (voucher do wykorzystania na dowolne usługi oferowane przez serwis nocnaniania.pl, do wykorzystania przez 12 miesięcy, w formie elektronicznej lub papierowej).

§4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne: a) posiadać dostęp do sieci Internet, b) posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 3. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).

§5 Zasady korzystania z Usług

 1. Zamówienie Usługi oferowanej przez Dostawcę następuje drogą elektroniczną poprzez deklarację chęci zakupu jednego z pakietów poprzez:
 • wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie prowadzonym przez Dostawcę pod adresem: https://nocniania.pli przesłanie go Dostawcy lub
 • przesłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@nocnaniania.pl.
 • zakup i rezerwację terminu usługi poprzez system płatności online Blue Media – dotyczy tylko usług dostępnych w e-sklepie (konsultacje laktacyjne i vouchery prezentowe).

Dostawca dopuszcza możliwość dokonania zgłoszenia telefoniczne.

 1. Zamówienie na Usługi jest realizowane 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00-22.00, z wyłączeniem dni świątecznych.
 2. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania zgłoszenia wraz z prośbą podania informacji niezbędnych do realizacji Usługi. Podanie informacji niezbędnych do realizacji Usługi jest całkowicie dobrowolne oraz równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z §10 niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku chęci skorzystania z jednej z opcji opieki dostępnej w ramach Serwisu, Klient jest zobowiązany do podania swojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz adresu, pod którym ma być świadczona wybrana Usługa oferowana przez Dostawcę. Ponadto, Klient jest zobowiązany do podania terminów wizyt Nocnej Niani a także wieku dziecka, którym ma się opiekować Nocna Niania. Wyjątkiem jest zakupienie bonu prezentowego – w tym wypadku terminy wizyt ustalane są z osobą obdarowaną przed wykonaniem Usługi.
 4. Na podstawie złożonego zamówienia, Dostawca potwierdza dostępność Nocnej Niani w wybranych terminach oraz wysyła szczegółową Ofertę opieki, wraz z całkowitą ceną Usługi. Oferta przesyłana jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. W przypadku, gdy opieka Nocnej Niani ma obejmować więcej niż 1 dziecko (np. bliźniaki), do standardowej ceny Usługi doliczane jest dodatkowe 25% ceny.
 5. Klient może zaakceptować przedstawioną przez Dostawcę Ofertę poprzez wiadomość zwrotną na adres kontakt@nocnaniania.pl lub poprzez zapłatę przelewem za zamówioną Usługę na wskazany przez Dostawcę numer rachunku bankowego.
 6. Klient jest zobowiązany podać w formularzu zgłoszeniowym oraz zamówieniu prawidłowe dane. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku podania przez Klienta niepełnych, błędnych lub nieprawdziwych danych, o których mowa w ust. 4 powyżej.
 7. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje z chwilą akceptacji przez Klienta Oferty przesłanej przez Dostawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta lub z chwilą zapłaty za zamówioną Usługę poprzez przelew na wskazany numer rachunku bankowego. Od tego momentu następuje odpłatne świadczenie Usługi przez Dostawcę, który zobowiązuje się zrealizować Usługę, a Klient zobowiązuje się zapłacić za jej wykonanie.
 8. Korzystanie z Usług odbywa się po otrzymaniu od Dostawcy potwierdzenia dostępności Nocnej Niani i przesłaniu Oferty oraz po dokonaniu płatności za Usługi przez Klienta, zgodnie z § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 9. Dostawca dołoży należytej staranności w celu realizacji Usługi. W szczególności Dostawca gwarantuje stawienie się Nocnej Niani w miejscu i o czasie wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
 10. Jeżeli nie ustalono inaczej, Klient nie ma prawa rejestrować nagrań audio lub audio-wideo pracy Nocnej Niani. W przypadku, gdy Klient chciałby uzyskać takie prawo, zobowiązany jest do kontaktu z Dostawcą poprzez przesłanie wiadomości na adres: kontakt@nocnaniania.pl przed rozpoczęciem korzystania z usług Nocnej Niani.

§6 Płatności

 1. Płatność za skorzystanie z Usług, o których mowa w §5 następuje za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany przez Dostawcę przed rozpoczęciem opieki. Klient zobowiązuje się do przesłania Dostawcy potwierdzenia dokonania przelewu.
 2. W przypadku usług dostępnych w e-sklepie, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Dostępne formy płatności: karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 4. Po otrzymaniu płatności oraz wykonaniu usługi, Dostawca wystawia Klientowi fakturę VAT oraz przesyła ją na adres e-mail podany na etapie zamówienia. Klient akceptuje przyjmowanie faktur w formie elektronicznej. W przypadku braku takiej akceptacji, Klient zobowiązany jest poinformować Dostawcę poprzez przesłanie wiadomości na adres: kontakt@nocnaniania.pl przed dokonaniem płatności.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

  §7 Postanowienia dotyczące konsumentów

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
  2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Dostawcy.
  3. Serwis niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
  4. Serwis, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Serwis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku  o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Serwis o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

  §8 Odpowiedzialność Dostawcy

  1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu na skutek okoliczności, na które Dostawca nie ma wpływu pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności za szkody, za których wywołanie odpowiedzialność ponosi Nocna Niania. Klient akceptuje, że w sporach z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Nocną Nianię, Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
  2. Dostawca nie ponosi również odpowiedzialności za:
  • następstwa podania przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych informacji w czasie wypełniania formularza zgłoszeniowego i składania zamówienia;
  • udostępnienie przez Klienta osobom trzecim danych niezbędnych do dokonania zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego;
  • szkody spowodowane okolicznościami, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności,
  • szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z korzystaniem przez Klienta z Usług w sposób sprzeczny z regulaminem lub przepisami prawa;
  • nieprawidłowe funkcjonowanie urządzeń Klienta, a także nieprawidłowego działania oprogramowania, z którego korzysta Klient lub nieprawidłowym działaniem dostawcy usług internetowych, z których korzysta Klient.

  §9 Postępowanie reklamacyjne

  1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji z tytułu świadczenia przez Dostawcę Usług w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  2. Reklamację należy zgłosić Dostawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@nocnaniania.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Dostawcy.
  3. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz adres e-mail wraz z przedstawieniem zgłaszanych nieprawidłowości.
  4. Dostawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia i powiadomi Klienta o wyniku jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany przez Klienta.

  §10 Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO

  1. Administratorem danych osobowych jest NocnaNiania.pl Kamila Ciostek-Zawisza z siedzibą w Warszawie, ul. Pazińskiego 1 m3, NIP: 9521993296, REGON: 520725338
  2. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować pod adresem kontakt@nocnaniania.pl, korzystając z formularza kontaktowego na stronie https://nocnaniania.pl/ lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych osobowych.
  3. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się w celu należytej realizacji Usługi, zgodnie z Regulaminem Dostawcy oraz w celu przesłania informacji handlowej drogą elektroniczną, za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail lub numeru telefonu.
  4. Zgoda, o której mowa w ust. 3, może być w każdej chwili wycofana przez przesłanie informacji na adres kontakt@nocnaniania.pl.
  5. Podanie danych jest w pełni dobrowolne, lecz jest niezbędne do realizacji Usługi portalu NocnaNiania.pl.
  6. W ramach realizacji usługi portalu NocnaNiania.pl, dane osobowe Klientów zostaną ujawnione podmiotom trzecim – Nocnym Nianiom, wykonującym usługi oferowane przez Dostawcę.
  7. Podmioty wskazane w ust. 6, zostaną zobowiązane do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa względem RODO oraz do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach wskazanych przez Dostawcę.
  8. Dane udostępnianie przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu.
  9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  10. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ich przeniesienia.
  11. W każdej chwili Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca).

  §11 Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sądy powszechne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. W przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Dostawca zamieści w ramach Serwisu informację w tym przedmiocie oraz powiadomi Klienta o zaistniałej zmianie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej: https://nocnaniania.pl. Klientów, którzy korzystają z Usług świadczonych przez Dostawcę w chwili zmiany postanowień Regulaminu, obowiązują postanowienia dotychczasowej treści Regulaminu.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
  sposoby płatności porada laktacyjna
  Top